Om NLP utdanning

Nordic Coach & NLP Academy
Home » Studier og kurs » Om NLP utdanning

Hva jobber vi med på NLP utdanningene ved NOCNA?

NLP – Nevro Lingvistisk Programmering/Psykologi er en praktisk og pragmatisk resultatorientert kommunikasjonsmodell som gjør det mulig å avdekke, forstå og ta kontroll over vårt sinn og våre tanker. På utdanningene lærer du teknikker for å forbedre din kommunikasjon og få frem potensialet i deg selv og andre. NLP er verdifull kunnskap du kan tilegne deg, enten du ønsker personlig eller profesjonell vekst.

Mennesker i alle aldre og yrkesgrupper har nytte av NLP. Mange velger NLP for å bedre sin kommunikasjon, øke sin evne til måloppnåelse og få større tilfredshet i livet. Andre velger NLP som egenutvikling for å bevisstgjøre sine verdier og leve i tråd med sine drømmer.

Under en NLP utdanning ved NOCNA opplever du egenutvikling og personlig vekst, samtidig som du vil forbedre dine prestasjoner og relasjoner. Du lærer faget grundig, på en spennende og interaktiv måte. Det betyr at du eier kunnskapen og ferdighetene og kan bruke det igjen og igjen, i alle arenaer, profesjonelt og på alle andre områder i ditt liv.

I et modulbasert utdanningsforløp som går over tid vil du lære avanserte teknikker for å gjøre ønskede endringer ved hjelp av språket. Du vil være bevisst på at du lærer på flere nivåer, får en dypere forståelse for hvordan verdier påvirker deg, og du lærer teknikker for å løse opp i indre og eksterne konflikter. NLP har sin opprinnelse fra modellering og en viktig del av nivå II er gjennomføring av en modelleringsoppgave hvor du tilegner deg en eksperts atferd og overfører denne til gruppen.

Hva kan jeg bruke kunnskapen til?

NLP gir deg kraftfulle og befriende psykologiske og pedagogiske verktøy som med stor glede kan brukes på alle livsområder. De kan anvendes i daglig i arbeid med coaching, rådgivning, kundebehandling, kommunikasjon, terapi, HR og lignende, samt i nærings – og formidlingsorienterte fag som f.eks. ledelse, politikk, rådgivning, konsulentfunksjon, salg, undervisning eller en annen form for formidling av budskaper.

For å bli sertifisert coach trenger du ikke å ta alle nivåer. Du trenger nivå I og II, og deretter en eller flere coachingnivåer for spesialisering.

Gjennom NLP utdanningen får du kjennskap og evne til å skape positive forandringer for deg selv og andre. Du får også mulighet for å utvikle nye sider av deg selv og forbedre de sider som du allerede er god til. Undervisningen er modulbasert og foregår over samlinger á 3 dager. På disse dagene er det hovedfokus på praktisk innlæring. Resten av utdanning er nettbasert. Som aktiv student har du tilgang til online e-læringsplattform EMPOWER hvor du lytter til undervisning og arbeider med teori og oppgaver.

Kvalitetssikring og utvikling er prioriterte arbeidsområder for NOCNA. Skolens kvalitetssikringssystem er etablert for å vedlikeholde og videreutvikle studiekvaliteten. Det skal fremme studentens muligheter for å lykkes i studieløpet. Arbeidet med sikring og utvikling av studiekvaliteten er en integrert del av hverdagen både for studenter og ansatte.

Siden skolen ble etablert, har fokus vært på kvalitetssikring, etikk, faglig videreutvikling og at studentene skal få førsteklasses undervisning av høytkvalifiserte pedagoger som kan formidle NLP og coaching på en engasjerende og spennende måte, og som inspirerer og stimulerer til aktiv deltagelse i læringsprosessen.

Målet for kvalitetssikringssystemet er å synliggjøre god kvalitet og avdekke sviktende kvalitet, gi kontinuerlig kvalitetsforbedring, og være utviklende og dynamisk. Systemet skal ha virkemidler som overfører erfaringer med kvalitetsforbedrende tiltak i og mellom fagmiljø, og styrker bevisstheten om kvalitet ved skolen.

Kvalitetssikringssystemet er etablert for å vedlikeholde og videreutvikle studiekvaliteten slik den:

  • fremstår for studentene
  • tilfredsstiller anerkjente faglige mål, og
  • gir utdanningene samfunnsmessig relevans i vid forstand

Studieadministrativ avdeling vedlikeholder kvalitetssikringssystemet, driver flere av prosessene og saksbehandler saker som omhandler kvalitetssikring av utdanning

Fagutvikling får mye fokus ved Nordic Coach & NLP Academy. Det er en langsiktig og målrettet prosess som skal bidra til økt kvalitet på det faglige arbeidet. Nordic Coach & NLP Academy satser bevisst på å tilrettelegge for strategisk bruk og utvikling av kunnskap og kompetanse. I tillegg ønsker vi å være et attraktivt voksenopplæringssenter gjennom å synliggjøre muligheter for utvikling av den enkeltes talent.

Fagutvikling innenfor coaching, kommunikasjon, NLP, friskliv og helsefremmende arbeid er en kreativ og dynamisk prosess som krever et miljø der man kan dra nytte av erfaringer, ideer, forskning og tilbakemeldinger. Handlingsprogrammer, faglige kvalitetsstandarder og nye behandlings- og coachingtilbud blir best når de utvikles i et samarbeid mellom tverrfaglige miljøer og med solid akademisk og praktisk medvirkning.

I dagens samfunn er det et krav om å hele tiden utvikle seg for å ha kunnskap og kompetanse til å kunne løse dagens oppgaver på en best mulig måte. Nordic Coach & NLP Academy søker gjennom kompetansehevende tiltak å sørge for at vi besitter den kompetansen som kreves for å møte nært forestående oppgaver, samt å tenke fremtidsrettet for å møte de neste års kompetansemessige utfordringer i opplæring og kvalitetssikring.

Aktive pågående prosjekter er:

  • Evaluering av skriftlig coachingdokumentasjon fra studenter som har gjennomført coachingstudier ved akademiet. Det blir evaluert ved spørreundersøkelser og kvalitative intervjuer.
  • Opplevelser av meditasjon som helsefremmende verktøy. Det blir evaluert ved spørreundersøkelser og kvalitative intervjuer. Aktive helsefremmende meditasjonstilbud blir skapt og utviklet på norsk og engelsk.
  • Kvalitetssikringsarbeid i praksis i opplæring. Kvalitetssikringsrutiner blir evaluert ved observasjon, praktiske evalueringer og feedback.
  • Utvikling av nye utdanningsmaterialer og utdanningstilbud for coachutdanningene
  • Integrering av fysisk aktivitet og bevegelse i utdanningstilbudene
  • Utveckling og implementering av “A Comprehensive Workplace Health Promotion Strategy” (CWHP)
  • Evaluering for forandring – case studie for prosjekt for evaluering av studiekvalitet
UTDANNING

INTERNASJONAL SERTIFISERING/ AKKREDITERING

Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) har mottatt en formell og uavhengig CPD akkreditering, og er nå registrert leverandør ved CPD Standards Office i England. Alle deltakere ved dette kurset vil bli utstedt med et CPD sertifikat, som kan brukes i faglig sammenheng opp i mot arbeidsgiver eller fagorganisasjon. Denne utdanningen gir deg 80 CPD poeng.