Om friskliv og helsefremmende arbeid

Nordic Coach & NLP Academy
Home » Studier og kurs » Livsstil og helse » Helsecoach » Om friskliv og helsefremmende arbeid

Livsstil som gir flere leveår med god helse.

Kommunene har gjennom Folkehelseloven det helhetlige ansvar for å legge tilrette for sunne valg og en livsstil som gir flere leveår med god helse. En helsecoach har spesifikke profesjonsverktøy som er et supplement for å endre helseatferd og oppnå målet om en sunnere livsstil.

Utdanning til helsecoach ved NOCNA gir deg kunnskap og kompetanse i form av en stor verktøykasse for mestring, læring, forebygging, motivasjon og helsefremming. Du vil få erfaringsbasert kunnskap gjennom praktisk og yrkesrettet opplæring i og om coaching, helsekommunikasjon, helsefremming, veiledning og verktøy for selvhjelp og livslang læring.

Å fremme helse er langt mer økologisk og kostnadseffektivt enn å behandle sykdom. Helsecoaching er et supplerende behandlingstilbud som lett lar seg kombinere med dagens helsetilbud. Utdanningen ved NOCNA tilfredsstiller kravene til kvalitet og holder en høy etisk standard.

Hundrevis av kommunale frisklivssentraler etableres rundt hele Norge. Formålet  er å øke fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid i samfunnet. Samhandlingsreformen sier at det skal være minst en frisklivssentral i hver kommune. Helsecoacher kan arbeide ved frisklivssentraler og med frisklivstilbud.

Utdanningen til helsecoach gir kunnskap, ferdigheter og spesifikk kompetanse innenfor helse, kommunikasjon, forebyggende arbeid, helsefremmende arbeid og friskliv.

Studiet i helsecoaching gir deg det du trenger for å gå rett ut i arbeidslivet. Det er faglig og politisk enighet om behovet for supplerende helsetilbud og helsefremmende metoder. Spørsmålet er hvem skal forebygge og fremme helse? Kanskje ønsker du å være en av dem?

UTDANNING

INTERNASJONAL SERTIFISERING/ AKKREDITERING

Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) har mottatt en formell og uavhengig CPD akkreditering, og er nå registrert leverandør ved CPD Standards Office i England. Alle deltakere ved dette kurset vil bli utstedt med et CPD sertifikat, som kan brukes i faglig sammenheng opp i mot arbeidsgiver eller fagorganisasjon. Denne utdanningen gir deg 80 CPD poeng.