Livsstil og helse

Nordic Coach & NLP Academy
Home » Studier og kurs » Livsstil og helse

Helsefremmende arbeid, helse og livsstil.

Ved NOCNA har vi i alle år hatt et helsefremmende perspektiv, med fokus på helsefremmende arbeid, helse og livsstil. Vi har både kortere kurs og lengre utdanninger på området helse og livsstil. Du kan bli sertifisert helsecoach, eller helse- og livsstilsveileder. Du kan også studere healing og helsefremmende arbeid, eller ta kurs innen mindfulness, mental trening, NLP eller coaching generelt.

God helse er nært knyttet til opplevelse av livskvalitet og å kunne mestre sin egen hverdag. Helse omfatter både fysisk, psykisk, sosial og mental helse.
 

Det finnes flere syn på helse, og oppfatninga av hva som er god helse, varierer fra person til person. De fleste vil nok si at helse handler om mer enn å ikke være syk. Man kan se på helse fra et holistisk eller et medisinsk perspektiv. Så kan man jobbe med helse og livsstil fra et holistisk perspektiv. 

Det holistiske (helhetlige) synet på helse inkluderer både fysisk og psykisk helse. Her blir helse forstått som noe alle har. Synet hver enkelt har på helse, vil variere gjennom ulike faser i livet og kan endre seg avhengig av livssituasjon. Sykdom eller arbeids- og familiesituasjon er eksempler på situasjoner i livet som vil påvirke det du tenker om helse. Hvordan du ser på helse, og hvordan besteforeldrene dine ser på helse, vil høyst trolig være ulikt fordi dere er i ulike faser i livet. Et helhetlig syn fokuserer på hvilke muligheter du har til bevegelse og tar utgangspunkt i forutsetningene dine. Man er da opptatt av hvilke faktorer som gir god helse og velvære framfor hva som fører til sykdom.

God helse er grunnleggende for at vi skal kunne utvikle oss både personlig, sosialt og økonomisk. I tillegg er god helse viktig for livskvaliteten vår og en viktig ressurs for å mestre utfordringene i hverdagen. Bruken av begrepet ressurs framfor ordet tilstand medfører at helse blir et middel for å nå andre mål, i motsetning til at helse som tilstand er målet i seg selv.

I det tradisjonelle medisinske synet på helse blir folk delt inn i friske og syke. Du har helse om du er frisk og uhelse om du er syk. Det medisinske synet inkluderer både fysisk og psykisk helse og ser på helse som det normale. Å ha helse er det samme som å ha god helse, og målet for samfunnet er at alle skal ha helse og være friske til enhver tid. Å være syk vil påvirke helsa di negativt, og ved sykdom (uhelse) er målet at du skal bli frisk igjen. Målet med å fremme helse er å forebygge sykdom, skader og overvekt. Helse er ikke noe alle har, men et sluttprodukt du kan oppnå om du har en livsstil med fokus på blant annet riktig ernæring og tilstrekkelig mengde fysisk aktivitet, i motsetning til det holistiske synet på helse der helse er en del av livet.
 
Professor Peter Hjort har lagd denne definisjonen på helse: “God helse har den som har evne og kapasitet til å mestre og tilpasse seg livets uunngåelige vanskeligheter.”
 
Verdens helseorganisasjon (WHO) definerte i 1948 helse som “en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom eller lidelser”.
 
Det er store variasjoner i hva mennesker legger i begrepet helse. På samme måte som sykdom blir opplevd ulikt fra person til person, vil også oppfatninga om hva som er god helse, være ulik. En person med utmerket fysisk helse, god utdanning og økonomi kan likevel oppleve at helsa er dårlig fordi isolasjon og mangel på sosialt nettverk påvirker den psykiske helsa. På den andre sida kan en person med en kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse oppleve helsetilstanden sin som god fordi han eller hun med tilrettelegging mestrer hverdagen sin.
 
Hos oss kan du lære mer om helse og hva som skaper god helse. Så kan du lære verktøy for å arbeide med helse og livsstil på mange plan. Ta kontakt for mer informasjon. 
UTDANNING

INTERNASJONAL SERTIFISERING/ AKKREDITERING

Nordic Coach & NLP Academy (NOCNA) har mottatt en formell og uavhengig CPD akkreditering, og er nå registrert leverandør ved CPD Standards Office i England. Alle deltakere ved dette kurset vil bli utstedt med et CPD sertifikat, som kan brukes i faglig sammenheng opp i mot arbeidsgiver eller fagorganisasjon. Denne utdanningen gir deg 80 CPD poeng.